top of page

Eindelijk samen thuis, wat nu?

Na aankomst nodigt de coördinator de adoptieouders samen met hun adoptiekindje uit op ons bureel voor een welkomstgesprek.  Bij deze eerste ontmoeting met jullie nieuwe gezin gaat onze aandacht vooral naar jullie ervaringen tijdens de reis, de eerste ontmoeting met jullie kindje, en jullie thuiskomst. Zo kunnen we de adoptieprocedure in zijn geheel samen evalueren.  

Daarnaast zal kort na jullie aankomst de psychologe of nazorgmedeweker contact opnemen met de adoptieouders om een eerste huisbezoek in te plannen.  De bedoeling hiervan is de adoptieouders ondersteuning te bieden in hun eerste periode thuis met het nieuwe gezin.  Er kan samen worden stilgestaan bij de betekenis van bepaalde gedragingen, tegen de achtergrond van (sociaal, culturele, emotionele) aanpassing om de integratie van het kind in het gezin te bevorderen. Ook de verschillende ontwikkelingsaspecten en jullie nieuwe rol als ouders krijgen in dit gesprek hun plaats.   


Na het eerste huisbezoek blijven de psychologe en de nazorgmedewerker het adoptiegezin opvolgen, zodat de evolutie in kaart kan worden gebracht en adoptieouders steeds de kans krijgen samen expliciet stil te staan bij de afgelopen groei tijdens de voorbije periode.  Met vragen rond de ontwikkeling van jullie kindje kunnen adoptieouders steeds bij de psychologe of de nazorgmedewerker terecht.  Indien nodig, zoeken zij samen met jullie ook naar gepaste hulp in jullie regio. 

Ouderschaps-verlof

U heeft, net zoals biologische ouders, een wettelijk recht op ouderschapsverlof. Dit zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder. Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt.

Adoptieverlof

Als adoptieouder heeft u recht op 6 weken adoptieverlof als u een minderjarig kind adopteert.  


Het individueel krediet van zes weken kan worden verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal of dat tenminste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal (zoals vastgesteld in het Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid van 27 april 2018).


Voorbeeld: Wanneer een koppel, die beide werknemer zijn, een minderjarig kind met een beperking/handicap adopteert (bv. een kind met een aandoening die tot gevolg heeft dat 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal), dan hebben zij allebei recht op een individueel krediet van maximum 12 weken adoptieverlof (= een individueel krediet van 6 weken x 2 = 12 weken adoptieverlof per adoptieouder). Dit krediet is niet overdraagbaar van de ene naar de andere adoptieouder.


Normaalgezien kan het recht op dubbel adoptieverlof pas geopend worden op het moment dat de ondersteuningsnood, uitgedrukt in punten op de medisch-sociale schaal, wordt bepaald door een door het Agentschap Opgroeien erkend evaluerend arts. Bij een interlandelijke adoptie, is dit praktisch moeilijk te realiseren.


De FOD Werkgelegenheid heeft daarom de volgende oplossing aan de mutualiteiten voorgesteld:

Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden eigen aan de voorgelegde situatie, zou uit billijkheidsoverwegingen wel kunnen worden aanvaard dat, ondanks het feit dat het vereiste bewijs van de handicap nog niet kan worden voorgelegd op het moment dat het verlof ingaat, de duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld mits akkoord van de werkgever. In deze specifieke omstandigheden zou een verdubbeling van het adoptieverlof naar mening van de FOD dus wel mogelijk zijn voor zover de werknemer kan aantonen dat hij tijdig de nodige stappen heeft ondernomen en voor zover de werkgever akkoord gaat met een uitgestelde bewijslast. 


Welke concrete stappen dienen gevolgd te worden:


  1. KA vragen het akkoord van hun werkgever om dubbel adoptieverlof te mogen opnemen.

  2. Van zodra VCA de aanvraag voor goedkeuring kindtoewijzing van de desbetreffende interlandelijke adoptiedienst ontvangen en formeel bevestigd heeft, bezorgt de betrokken adoptiedienst het volledige kinddossier aan de KA, inclusief de persoonsgegevens (naam, geboortedatum,…) van het kind.​

  3. Hoe aanvragen | Groeipakket en bij aanmelding onmiddellijk een aanvraag indienen voor het bekomen van een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.​Meer informatie over het aanvragen van een zorgtoeslag vind je op de website van het Groeipakket. Bijkomende informatie over de evaluatie van de ondersteuningsnood vind je op de website van Kind en Gezin: Evaluatie ondersteuningsnood | Kind en Gezin

  4. Van zodra de aanmelding en bijkomende aanvraag van een zorgtoeslag gebeurd is, krijgen de KA bericht dat de procedure voor het evalueren van de ondersteuningsnood werd opgestart. De desbetreffende adoptiedienst of de KA zelf mogen VCA hierover schriftelijk inlichten.

  5. VCA bezorgt dan de naam van het betrokken kind aan Team Zorgtoeslagevaluatie (ZOË), zodat de evaluatie reeds sneller kan worden opgestart. Medische verslagen uit het buitenland waaruit de specifieke zorgnood van het kind blijkt (liefst in het Nederlands, maar Engels of Frans is ook mogelijk) kunnen dan geüpload worden via het digitaal portaal van Mijn Kind en Gezin.

  6. De FOD Werkgelegenheid vestigt er evenwel de aandacht op dat indien nadien mocht blijken dat de erkenning van de beperking/handicap niet gegeven kan worden, het betrokken verlofgedeelte de facto geherkwalificeerd zal worden als een louter conventionele schorsing van de arbeidsovereenkomst.


Het adoptieverlof is een recht voor beide adoptieouders.


Sinds 1 januari 2019 wordt om de 2 jaar de maximale duur van het adoptieverlof telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: wanneer de maximale termijn 11 weken zal bedragen. De weken die op die manier aan de 6 weken worden toegevoegd, kunnen tussen beide adoptieouders verdeeld worden. Als er maar één adoptieouder is, mag die de volle maximumperiode opnemen. 


U moet uw werkgever een maand vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.  


In geval van een interlandelijke adoptie kan het adoptieverlof al vroeger een aanvang nemen, namelijk vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door het Vlaams Centrum voor Adoptie om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen

Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en jongeren die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen. Adoptiekinderen die net zijn thuisgekomen, kunnen dus tot die groep behoren en zijn dus tussen 5 en 18 jaar leerplichtig (geen schoolplicht) vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in een Belgische gemeente. Dit betekent dat adoptiekinderen na inschrijving, 2 maanden uitstel van hun leerplicht kunnen krijgen.  


Scholen kunnen extra middelen krijgen om anderstalige nieuwkomers te begeleiden. Bekijk de website van Onderwijs Vlaanderen.be voor meer info. 

bottom of page