Privacy

Algemeen

Het Kleine Mirakel vindt jouw privacy belangrijk!

Wij willen in het kader van onze opdracht, namelijk het bemiddelen bij de totstandkoming van interlandelijke adopties van minderjarigen, aandacht besteden aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

We gaan dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die we van jullie ontvangen. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij jou over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen. 

Wie contacteren in geval van vragen?

Het Kleine Mirakel, VZW met maatschappelijke zetel te 2340 BEERSE, Vrijwilligersstraat 10 bus 8 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het Kleine Mirakel heeft een functionaris voor gegevensbescherming of DPO aangesteld, namelijk  Ingrid Saye  om bijkomende waarborgen te bieden voor de bescherming van de door Het Kleine Mirakel verwerkte persoonsgegevens. Deze functionaris kan worden gecontacteerd via privacy@hetkleinemirakel.be.

Het Kleine Mirakel verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding. 
 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens zowel van onze (kandidaat) adoptieouders, (adoptie) kinderen als van onze personeelsleden.  Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens zoals: jouw naam en voornaam, jouw telefoonnummer, jouw e-mailadres, jouw adres, jouw geboortedatum, jouw geslacht;
  • Gegevens noodzakelijk voor de verwerking van jouw dossier in het kader van de interlandelijke adoptie en nazorg.
  • Van onze personeelsleden verzamelen wij naast hogervermelde gegevens ook arbeidsovereenkomsten, Cv’s, evaluatieformulieren,…

 

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Het Kleine Mirakel gebruikt jouw gegevens in het kader van het uitvoeren van haar wettelijke opdracht, namelijk het bemiddelen bij de totstandkoming van interlandelijke adopties van minderjarigen.

De verwerking van de personeelsadministratie is dan weer gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van onze medewerkers.

 

Duur van de verwerking


Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijnen doch niet langer dan noodzakelijk. Wij kijken voor de beoordeling van deze noodzakelijkheid naar de wettelijke verplichtingen en het beoogde verwerkingsdoel.

 

Doorgifte aan derden


Het Kleine Mirakel verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gesloten bemiddelingsovereenkomst of om te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Met betrekking tot de interlandelijke adoptie zal er effectief een uitwisseling zijn van gegevens met onder andere de diensten van Kind en Gezin, onze psychologen en teamarts, de notaris en onze contactpersonen in de herkomstlanden. Verder kunnen er persoonsgegevens uitgewisseld worden met de Belgische Familierechtbank of de buitenlandse gerechtelijke instanties in het kader van de adoptieprocedure.

 

Wat zijn jouw rechten ?

RECHT OP TOEGANG EN INZAGE

Je hebt het recht  om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Je hebt het recht te weten waarom deze gegevens worden verwerkt, wie deze gegevens ontvangt, hoe lang de gegevens in principe worden bewaard, of deze naar een land buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden verstuurd, hoe wij deze gegevens hebben verworven en of deze gegevens worden gebruikt om aan geautomatiseerde besluitvorming te doen.

 

Je kan steeds  kosteloos een kopie vragen van jouw persoonsgegevens die door Het Kleine Mirakel worden verwerkt. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij wel op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.

 

RECHT OP VERBETERING, VERWIJDERING EN BEPERKING

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. 
Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

 

RECHT VAN VERZET

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

RECHT VAN GEGEVENSOVERDRACHT

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die je ons aanreikte in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

RECHT VAN INTREKKING VAN DE TOESTEMMING

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 
Jouw dossier wordt dan volledig “on hold” geplaatst.

 

UITOEFENING VAN jouw RECHTEN

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via privacy@hetkleinemirakel.be

 

Wij zullen jouw bericht zo vlug mogelijk en in ieder geval binnen de maand, beantwoorden.

 

KLACHTEN

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.


Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen. 
 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@hetkleinemirakel.be

 

 

Publish your own newspaper