top of page

Herkomstlanden

Adoptielanden

Landen in proeffase

Lopende kanaalonderzoeken

Adoptielanden

Colombia

Colombia is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden adoptanten:

 • Minimum 25 jaar oud te zijn en minstens 15 jaar ouder dan het adoptiekind.

 • Kandidaat adoptieouders ouder dan 50 jaar komen enkel in aanmerking voor kinderen vanaf 10 jaar. Voor koppels die een kind met SN willen adopteren, kan er een flexibiliteit in het leeftijdsverschil zijn met 5 jaar extra.

 • Een alleenstaande kandidaat adoptieouder die een kind met SN wilt adopteren, mag maximaal 45 jaar verschil met het kind hebben.

 • Gehuwde heteroseksuele koppels (min 2 jaar).

 • Gehuwde holebikoppels (min 2 jaar).

 • Heteroseksuele koppels in een relatie en die minimaal 2 jaar samenwonen.

 • Holebikoppels in een relatie en minimaal 2 jaar samenwonend.

 • Alleenstaande mannen.

 • Alleenstaande vrouwen.

 • Kandidaat adoptieouders mogen reeds kinderen hebben, maar de kinderen dienen op de hoogte te zijn en eveneens voorbereid op de komst van een adoptiebroer of zus.

 • Kandidaat adoptieouders die een kind met specifieke zorgbehoeften willen adopteren dienen te voldoen aan bijkomende voorwaarden. Ze moeten kunnen aantonen dat ze bijkomende voorbereiding kregen voor de adoptie van kinderen met special needs en dienen een geschiktheidsattest kunnen voorleggen. De algemene voorbereiding volstaat, HKM zal aanvullend kandidaat adoptanten aanmoedigen in een trauma sensitieve opvoeding en het versterken van hun draagkracht en netwerk.

 

Kindprofielen:

 • Kandidaat adoptieouders kunnen :

  • 1 gezond kind adopteren dat ouder is dan 6 jaar en 11 maanden 

  • Siblings (2 of meer kinderen) waarvan de oudste ouder is dan 7 jaar 

  • Jongere kinderen kunnen geadopteerd worden, indien het om kindjes gaat met special need of een jonge sibling waarvan minimaal één van de kindjes special need is.  (bij intake wordt er gewerkt met een lijst met omschreven special needs)

  • Geen voorkeur voor geslacht of etniciteit mogelijk.

 

Wachttijd:

Van verzending tot kindtoewijzing: afhankelijk van het kindprofiel.

 

Afreis:

1 afreis van gemiddeld 10 weken.

Bulgarije

Bulgarije is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden adoptanten:

 • Alleenstaande vrouwen 

 • Alleenstaande mannen 

 • Heteroseksuele gehuwde koppels 

 • Adoptieouders ouder dan 45 jaar, zullen een kindje voorgesteld krijgen van ouder dan 3 jaar.


Kindprofielen:

 • Kinderen waarvan de ouders of de voogd toestemming hebben gegeven.

 • Kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn.

 • Het gaat meestal om Zigeunerkindjes.


Kinderen komen pas in aanmerking voor interlandelijke adoptie als er geen gezinnen gevonden worden in Bulgarije zelf. Het gaat vooral om kinderen ouder dan 1 jaar of siblings.


Wachttijd:

Van verzending dossier tot kindtoewijzing : gemiddeld 48 tot 60 maanden.


Afreis:

2 x afreizen: 2 x 1 week

Gambia

Op 28/11 werden de resultaten van de screening van de herkomstlanden bekendgemaakt door minister Crevits. Voor onze dienst wordt de samenwerking met het herkomstland Gambia meteen stopgezet, vanuit Gambia werden sinds de opstart 6 kindjes geplaatst, in de periode 2015 – 2020.

Het team van HKM zich blijft inzetten voor de rootsvragen van adoptiekinderen uit Gambia en de begeleidingen van de adoptiegezinnen in de nazorg

Hongarije

Hongarije is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden adoptanten:

 • Gehuwde heteroseksuele koppels.

 • Minimum 25 jaar oud te zijn.

 • Het leeftijdsverschil tussen de jongste ouder en het te adopteren kind mag maximaal 50 jaar zijn op moment van matching.

 • In geval van een sibling plaatsing is het leeftijdsverschil tussen de jongste ouder en het jongste kind maximaal 50 jaar op moment van matching.

 • Kandidaat adoptieouders moeten openstaan voor een motivatieonderzoek dat gebeurt door onze psychologe en een specifieke voorbereiding op de plaatsing van het specifieke kindprofiel.

 

Kindprofielen:

 • Kandidaat adoptieouders kunnen:

  • 1 kindje adopteren of een sibling van 2 of meerdere kindjes adopteren.

  • Leeftijd van de kindjes die wij plaatsen varieert van 3 tot 8 jaar oud voor de plaatsing van 1 kindje, van 3 tot 10 jaar oud voor de plaatsing van een sibling.

  • Jongere kinderen kunnen geadopteerd worden, indien het om kindjes gaat met een medische special need.

  • Kinderen verblijven voornamelijk in pleeggezinnen.

  • Vrijwel alle kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand. De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie  tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. Kandidaat adoptieouders moeten open staan voor een kind met een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is. De kindjes hebben dikwijls een sociaal emotioneel belaste achtergrond.

 

Wachttijd:

 • Van verzending tot kindtoewijzing : afhankelijk van het kindprofiel. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de kandidaat adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de kandidaat adoptieouders passen. De wensen en grenzen van de kandidaat adoptieouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel.

 

Afreis:

1 afreis van gemiddeld 5 weken, deze zal plaats vinden 3 tot 6 weken nadat de adoptieouders het kindje(s) hebben aanvaard.  Deze periode is cruciaal om het kindje/de kindjes voor te bereiden op de plaatsing.

Kazachstan

Kazachstan is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden voor adoptieouders:

 • Heteroseksuele gehuwde koppels

 • Alleenstaande vrouwen die Belg zijn.

 • Enkel koppels waarvan één van de partners Belg is, kunnen adopteren. 

 • De kandidaat-adoptanten mogen geen ziekte hebben die op de lijst van de overheid van Kazachstan staat, met name een goede mentale, morele, fysieke en spirituele gezondheid

 • Kandidaat-adoptanten mogen geen psychologische problemen hebben

 • Geen strafblad hebben

 • Kandidaat-adoptanten moeten beschikken over een permanente verblijfplaats


Kindprofielen:

 • Vooral kinderen tussen de 1 en 9 jaar oud met de gekende diagnoses 

 • Ook kinderen met special needs : schisis, hartprobleem, ...

 • Siblings (minimaal open kunnen staan voor kindjes t.e.m. 6 jaar oud)


Wachttijd:

Afhankelijk van het kindprofiel en de geregistreerde kinderen in de databank.


Afreis:

2 of 3 afreizen.

Portugal

Pleegvoogdij wordt uitgesproken in Portugal, nadien volle adoptie in België.

Voorwaarden adoptanten:

 • Koppels die minstens 4 jaar gehuwd zijn of minstens vier jaar wettelijk samenwonen of gewoond hebben voor het huwelijk.

 • Alleenstaande mannen en vrouwen die minstens 30 jaar oud zijn.

 • Kandidaat-adoptanten mogen maximaal 60 jaar oud zijn.


Kindprofielen:

Kinderen moeten adoptabel verklaard worden door de rechter. Zij worden met het oog op adoptie geplaatst bij kandidaat-adoptanten. Interlandelijke adoptie is enkel mogelijk als er in Portugal geen adoptie mogelijk is. Er is vooral nood aan adoptieouders voor gezonde kinderen vanaf 9-10 jaar, siblings en jongere kinderen (+4 jaar) met gezondheids- en of ontwikkelingsproblemen.


Wachttijd:

Van verzending dossier tot kindtoewijzing: afhankelijk van het kindprofiel


Afreis:

1 afreis van gemiddeld 5 weken.

Landen in proeffase

Ghana

Ghana is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden voor adoptanten:

 • De (kandidaat) adoptanten kunnen adopteren vanaf de leeftijd van 25 jaar tot 50 jaar.

 • De (kandidaat) adoptanten moeten ten minste 21 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind.

 • Enkel hetero gehuwde koppels kunnen adopteren in Ghana.

 • Alleenstaande (kandidaat) adoptanten kunnen enkel adopteren als ze Ghanees zijn of in Ghana wonen.

 • De (kandidaat) adoptanten moeten beschikken over een geschiktheidsvonnis.


Kindprofielen:

 • De adoptiekinderen die we plaatsen vanuit uit Ghana variëren van kleuters (+3 jaar) tot kindjes van 8 jaar.  Siblings zijn beschikbaar voor adoptie. Het is mogelijk om een 'gezond' kind te adopteren (langere wachttijd) maar er zijn ook kinderen met special needs beschikbaar.

 • Wij wensen zeker kindjes die HIV positief zijn te plaatsen voor adoptie.  Gezien we hier al heel wat ervaring mee hebben.

 • Er zijn ook veel oudere kindjes en kinderen met andere special needs beschikbaar.  Indien adoptieouders open staan voor een kindje met special needs, dan wordt er een gesprek georganiseerd met onze psychologe om te bekijken voor welke special needs adoptieouders kunnen open staan rekening houdende met hun draagkracht. 


Procedure in Ghana:

 • Het aanvraagformulier en adoptiedossier wordt bezorgd aan de Centrale Autoriteit in Ghana.

 • Adoptieouders worden aanvaard als kandidaat adoptieouders voor Ghana.

 • De matching gebeurt door de Centrale Autoriteit op basis van een database waarin al de kinderen die adopteerbaar zijn geregistreerd worden.

 • HKM ontvangt het kindvoorstel, bespreekt dit in team en legt het kindvoorstel voor aan VCA. Na goedkeuring door VCA worden de adoptieouders gecontacteerd.

 • Na aanvaarding van het kindvoorstel door de adoptieouders wordt er in Ghana door onze advocaat een adoptieaanvraag ingediend bij het hooggerechtshof in de regio waar het kind verblijft.

 • Ook wordt er door de Centrale Autoriteit een rapport aan de rechtbank bezorgd met hierin alle informatie van de adoptieouders en het adoptiekindje.

 • De adoptieouders worden door de Centrale Autoriteit uitgenodigd om naar Ghana af te reizen en te starten met de bindingsperiode van 4 weken.

 • De bindingsperiode wordt opgevolgd door een sociaal werker van DSW.  Zij rapporteert aan de Centrale Autoriteit. (2 weken na de bindingsperiode)

 • Als de bindingsperiode goed verlopen is, wordt er door de Centrale Autoriteit een attest van goedkeuring bezorgd aan de rechtbank. (1 week)

 • De rechter bestudeert het volledige dossier en de adoptie wordt uitgesproken.  Er wordt een Adoption Order uitgereikt door de rechtbank.

 • De aanwezigheid van de adoptieouders is vereist.

 • De documenten die na de uitspraak beschikbaar zijn worden gelegaliseerd en bezorgd aan de Belgische ambassade in Abidjan, Ivoorkust via het ereconsulaat in Ghana. (4 tot 8 weken)

 • De procedure voor het verkrijgen het Ghanees paspoort van het kindje wordt opgestart.  De Centrale Autoriteit levert een attest af met de toestemming dat het kind naar het buitenland mag reizen.

 • De Belgische Ambassade in Abidjan, Ivoorkust ontvangt de documenten en bezorgt de documenten via scan aan de Federale Centrale Autoriteit Adoptie in België.  Zij bestuderen de documenten en geven een voorlopige erkenning voor de adoptie.  De Belgische Ambassade in Abidjan wordt op de hoogte gebracht en vanaf dat moment kan er een visum voor het adoptiekindje worden uitgereikt.  (1 week)

 • De aanvraag van het visum voor het adoptiekindje gebeurt bij het Ere-consulaat in Accra door de adoptieouders. De adoptieouders kunnen samen met hun adoptiekindje afreizen naar België.

 • Bij aankomst wordt de nazorg opgestart.

 • Ghana vraagt nazorgrapporten gedurende de eerste twee jaar om de 6 maanden, de 3 volgende jaren één jaarlijks rapport. De rapporten worden ingediend bij DSW in Ghana door onze wettelijke vertegenwoordiger.


Afreis:

1 afreis van 12 tot 17 weken,  tijdens de procedure ter plaatse moeten beide adoptieouders niet de hele termijn aanwezig zijn.

Kyrgystan

Kyrgyzstan is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken. Wij zijn nog in afwachting van een accreditatie.

Voorwaarden voor adoptieouders:

 • Heteroseksuele gehuwde koppels

 • De kandidaat-adoptanten mogen niet ouder zijn dan 60 jaar

 • De kandidaat-adoptanten mogen geen ziekte hebben die op de lijst van de overheid van Kyrgyzstan staat, met name een goede mentale, morele, fysieke en spirituele gezondheid

 • Kandidaat-adoptanten mogen geen psychologische problemen hebben

 • Geen strafblad hebben

 • Kandidaat-adoptanten moeten beschikken over een permanente verblijfplaats


Kindprofielen:

 • Vooral kinderen tussen de 1 en 8 jaar oud met de gekende diagnoses : vertraagde ontwikkeling omwille van de institutionalisering 

 • Ook kinderen met special needs : schisis, hartprobleem, ...

 • Siblings (minimaal open kunnen staan voor kindjes t.e.m. 6 jaar oud)


Wachttijd:

Afhankelijk van het kindprofiel en de geregistreerde kinderen in de databank


Afreis:

3 afreizen: 1ste afreis 10 dagen, 2de afreis 1 week, 3de afreis 3 weken of escorte mogelijk.

Lopende kanaalonderzoeken

Cambodja

Cambodja is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Wij werken momenteel aan de afronding van het kanaalonderzoek.

Mexico

Mexico is een Verdragsland, er wordt volle adoptie uitgesproken.

Het kanaalonderzoek werd ingediend bij VCA.  Wij kregen nog bijkomende vragen waarbij het noodzakelijk is om het land te bezoeken.

Nicaragua

Nicaragua is geen Verdragsland, er wordt eerst pleegvoogdij uitgesproken, nadien wordt er in Nicaragua volle adoptie uitgesproken.

Het kanaalonderzoek werd ingediend bij VCA.  Een bezoek ter plaatse moet worden ingepland.

Oeganda

Oeganda is geen Verdragsland, er wordt eerst pleegvoogdij uitgesproken, nadien wordt er in Oeganda volle adoptie uitgesproken.

Het kanaalonderzoek werd ingediend bij VCA.  Wij wachten op de beslissing van VCA.

Senegal

Senegal is geen Verdragsland, er wordt eerst pleegvoogdij uitgesproken, nadien wordt er in Senegal volle adoptie uitgesproken.

Het kanaalonderzoek voor Senegal is lopende.

bottom of page