top of page

Adoptiebemiddeling

Infoverstrekking

Informatie kan zowel telefonisch als schriftelijk aangevraagd worden.

Aanmelding

Als u wenst dat Het Kleine Mirakel voor u bemiddelt, dient u zich eerst aan te melden voor een infomoment zodat u goed op de hoogte bent van onze werking en de voorwaarden van de landen waarmee wij samenwerken. 

Van zodra u een positief geschiktheidsvonnis bekomt van de rechtbank, kan u een procedure voor adoptie opstarten.

U verwittigt het Vlaams Centrum voor Adoptie  (adoptie@opgroeien.be) en meldt hen dat u wenst dat Het Kleine Mirakel voor u bemiddelt, het Vlaams Centrum voor Adoptie zal op uw vraag het verslag, opgemaakt door het DMO aan ons bezorgen.

Nadat wij dit toegekregen en besproken hebben, zullen wij u telefonisch contacteren om u te laten weten of wij voor u kunnen bemiddelen.

Intakegesprek

Er kan een intakegesprek plaatsvinden indien u van de familierechter een geschiktheidsvonnis verkreeg.  Na het volgen van een infomoment en nadat u zich aanmeldt om met ons samen te werken en wij het verslag van de dienst maatschappelijk onderzoek hebben doorgenomen en besproken, volgt er een intakegesprek. We overlopen samen met de kandidaat-adoptanten het intakeformulier.  Hierbij krijgt u van ons ook nog eens alle informatie over de adoptieprocedure van één of meerdere herkomstlanden en bekijken we samen met u of er een procedure voor een bepaald land opgestart kan worden, afhankelijk van het kindprofiel waarvoor u openstaat.
Voor de herkomstlanden waarvoor wij bemiddelen, wordt er voor opstart ook steeds een bijkomend een motivatiegesprek ingepland om het kindprofiel te bepalen, dit gesprek gaat door met onze psychologe.  Soms zijn er ook 2 gesprekken nodig.  Er wordt een verslag motivatie kindprofiel opgemaakt.  Voor ons is het belangrijk een goede inschatting te kunnen maken of u beantwoordt aan de kindprofielen van de specifieke herkomstlanden en of uw draagkracht voldoende is.

Bemiddelingsovereenkomst

Wanneer er na het intakegesprek en motivatiegesprek met de psychologe een mogelijkheid is om een bemiddeling op te starten in een herkomstland waarvoor wij bemiddelen, dan kan er een bemiddelingsovereenkomst getekend worden door beide partijen.
In de bemiddelingsovereenkomst staan alle wettelijke voorwaarden vermeld, alsook de procedure in het herkomstland waarvoor u een bemiddeling afsluit en de kostprijs (in detail) van de volledige procedure.
U ontvangt één exemplaar van de door u en Het Kleine Mirakel ondertekende bemiddelingsovereenkomst en na eerste betaling uw wachtlijstnummer.

Dossiersamenstelling

Doorgaans is één van de eerste stappen het in orde maken van de benodigde documenten voor het adoptiedossier dat naar het buitenland verzonden wordt.  Samen met de kandidaat-adoptanten wordt het draaiboek van hoe het adoptiedossier samengesteld moet worden overlopen.  De kandidaat-adoptanten krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen indien er zaken niet duidelijk zijn.  Het draaiboek met de richtlijnen wordt meegegeven aan de kandidaat-adoptanten, zij kunnen altijd beroep doen op een medewerker van Het Kleine Mirakel indien zij ondersteuning wensen. 
Het adoptiedossier moet gelegaliseerd worden en vertaald worden door een beëdigd vertaler.  De adoptieouders beslissen zelf of ze wensen samen te werken met een vertaler die al eerder dossiers vertaalde of zij kunnen zelf  ook een beëdigd vertaler zoeken.

Verzending dossier

Na de nodige vertaling en/of legalisatie van de documenten wordt het adoptiedossier verzonden naar de juiste instanties in het herkomstland.  
Wij trachten zo snel mogelijk uw volledige dossier met alle benodigde documenten naar het land van herkomst te verzenden , u ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging.
Vanaf dit moment bent u geregistreerd in het herkomstland als kandidaat adoptieouder en kan er na een wachttijd, afhankelijk van het kindprofiel, een matching plaatsvinden.

Wachttijd en matching

De wachttijd is een moeilijke emotionele periode voor de kandidaat-adoptieouders.  Wij trachten de adoptieouders hierbij te ondersteunen door vormingsmomenten aan te bieden en hen in contact te brengen met andere wachtende kandidaat-adoptieouders.  Ook wordt er door onze psychologe tijdens de wachttijd een extra moment ingepland waarbij er gereflecteerd wordt op deze wachttijd, de impact hiervan.  We merken dat sommige kandidaat-adoptieouders nood hebben aan veelvuldig contact of nieuws.  Wij trachten hier zo goed mogelijk op in te spelen.
Sinds 2020 worden er door de drie interlandelijke adoptiediensten ook inloopavonden en vormingsavonden over de diensten heen georganiseerd.  Dit om de wachtende kandidaat-adoptieouders nog meer ondersteuning aan te bieden.
De matching gebeurt bij de meeste herkomstlanden waarmee wij samenwerken door de Centrale Autoriteit voor Adoptie ter plaatse.
De volgorde van de registratie van de adoptiedossiers in de herkomstlanden wordt niet altijd gerespecteerd.  Gezien wij meer en meer special need kindjes plaatsen: siblings, kindjes ouder dan 5 jaar, kindjes met een medische special need of met een ontwikkelingsachterstand, kindjes die uit een moeilijke achtergrondsituatie komen, wordt er gekeken naar het belang van het kind en welke kandidaat-adoptieouders de meest geschikte adoptieouders zijn voor dit specifieke kindje/kinderen.
Wij benadrukken hierbij nogmaals dat Het Kleine Mirakel bij de matching steeds uitgaat van het belang van het kind. Het is niet zo dat er een kind voor bepaalde ouders gezocht wordt, het tegendeel is het geval. Wij kunnen de wachtlijst dan ook niet altijd precies naar volgorde afwerken. (special need kindje, ouder kind…).

Toewijzing en reisvoorbereiding

Zodra wij van het land van herkomst een aanvaarding en goedkeuring van uw dossier ontvangen kan er een matching komen.

Vanuit de centrale autoriteit van het herkomstland verkrijgen wij de informatie omtrent de officiële toewijzing,  het bewijs van de adoptabiliteit van het kindje, de sociale achtergrondinformatie van het kindje, informatie omtrent het karakter van het kind, medische informatie, bij oudere kindjes informatie omtrent hun schoolresultaten, een foto en video (niet in alle landen mogelijk).

Wij bespreken de matching binnen het interdisciplinair team en indien nodig laten wij het kinddossier ook beoordelen door een expert (externe psychologen of pediater).

Wij bezorgen dan het volledige kinddossier met de motivatie van toewijzing en de eventuele verslagen van de experten aan het Vlaams Centrum voor Adoptie en vragen de goedkeuring voor de matching aan.

Na de goedkeuring kunnen we het kindje officieel aan u voorstellen en verkrijgt u alle informatie.

Reageert u na een korte bedenkttijd positief en aanvaardt u het kindje dan krijgt u alle verdere informatie rond de voorbereiding van uw reis en informatie over het verblijf in het buitenland.


Wij starten meteen met de vereiste formaliteiten en kunnen de administratieve afwikkeling met het buitenland voltooien.

Ook volgt er via videocall een gesprek met de lokale contactpersoon ter voorbereiding van uw afreis en kan u haar ook alle vragen stellen.

Afreis en ontmoeting kind

De kandidaat-adoptanten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van hun verblijf in het land van herkomst en de voorbereiding van de eerste ontmoeting met hun adoptiekindje, onze psychologe nodigt u uit om een traumasensitieve verplichte voorbereiding te volgen zodat u nog beter voorbereid bent om uw kindje te ontmoeten en in uw gezin te verwelkomen en te begeleiden.  De traumasensitieve voorbereiding wordt gegeven op maat van het kindprofiel van uw adoptiekindje.
Alle concrete afspraken worden gemaakt omtrent de afreis.   De kandidaat-adoptanten verkrijgen de gegevens van de contactpersoon ter plaatse die voor de begeleidng van de kandidaat-adoptanten in het land van herkomst zal instaan.

Registratie

Na aankomst wordt een procedure waarbij er een pleegvoogdij wordt uitgesproken met het oog op een volle adoptie, het kind in de gemeente ingeschreven in het vreemdelingenregister met de oorspronkelijke nationaliteit tot de procedure van de volle adoptie is voltrokken..  Bij procedures waarbij er een volle adoptie werd uitgesproken in het herkomstland, wordt het kind na de erkenning van de volle adoptie door FCA in het bevolkingsregister en het Register van Burgerlijke stand ingeschreven.  
De adoptiedienst registreert de aankomst bij de vereiste instanties en de nazorg wordt opgestart.

Eerste nazorg en nazorgrapportage

Alle herkomstlanden verwachten een aantal nazorgverslagen die de integratie en ontwikkeling van het kind in het gezin beschrijven.  Het aantal verslagen en de tijdstippen waarop deze verslagen worden verwacht, worden bepaald volgens de vereisten van het herkomstland.  


Binnen het basisaanbod van nazorg worden er twee nazorgverslagen door onze psychologe opgesteld binnen de 15 maanden na aankomst en dit telkens na een huisbezoek.  Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken bedraagt 500 euro (per kind).  


Overige nazorgverslagen die verplicht zijn vanuit het herkomstland, met of zonder huisbezoek van onze psychologe, worden tijdig aan het herkomstland aangeleverd volgens de voorschriften. Hiervoor worden de wettelijke voorgeschreven kosten aangerekend, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het vertalen van bepaalde documenten en verslagen.  


Wij hopen van onze adoptieouders dat zij een goede medewerking verlenen zodat de nazorgverslagen tijdig kunnen aangeleverd worden aan het herkomstland. 

bottom of page